Udviklingsplan

0. INDLEDNING:\r\n\r\nDenne plan er udarbejdet af den samlede personalegruppe.  Vi startede processen med virksomhedsplaner i 1995 og har siden revideret løbende hvert år.\r\n\r\nI forbindelse med kommunens nye krav om fireårige udviklingsplaner, har vi i foråret 2006 indgående drøftet vores kommende mål, visioner og pædagogik på vores personalemøder, temamøder og p-dag, med henblik på udarbejdelsen af en helt ny plan for 2006-2010.\r\n\r\nFormålet har for os været to ting, nemlig; at opfylde kommunens krav om en handlingsplan for institutionen, men samtidig, og ikke mindst, at gennemgå og drøfte vores pædagogiske holdninger og arbejdsmetoder til vores daglige arbejde.\r\n\r\nVi har løbende sat fokus på os selv, vores vaner og traditioner og gennemgået positive og negative sider af vores pædagogiske prak­sis, samt drøftet og diskuteret menings- og holdningsfor­skelle til den pædagogik vi står for og den måde hvorpå vi udfører vores arbejde i hverdagen.\r\n\r\nDet har været en lang proces, men vi har alle haft gavn af pro­cessen, som på mange områder har åbnet op for synspunkter og meninger der har været gode og fremmende for samarbejdet og vores person­lige forståelse for hinanden som kollegaer.\r\n\r\nDet er meningen, at denne plan hvert år tages op til revision og tilpasses den udvikling fritidshjemmet konstant er en del af.\r\n\r\n1.  VORES INSTITUTION:\r\n\r\nFritidshjemmet er en del af Thomas P. Hejles Ungdomshus og er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Fritidshjemmet blev oprettet i 1948 som et udspring af Dansk Skolescene og flyttede ind i lokaler på 5. sal i den af Skolescenens erhvervede ejendom på Nørre Voldgade 23.\r\n\r\nEfter Thomas P. Hejles død skiftede institutionen navn til vores nuværende, Fritidshjemmet i Thomas P. Hejles Ungdomshus. Ungdomshuset rummer foruden fritidshjemmet en fritids- og ungdomsklub som er en selvstændig institution.\r\n\r\nIgennem årene er fritidshjemmet løbende blevet udvidet i takt med bydelens behov, med afdelinger i stuen, på 3. sal og på 4. sal. Senest er vores afdeling på 5. sal lukket og lokale­mæssigt lagt sammen med filialen i stuen med en 1. sal og i 2005/2006 fik vi indrettet en ny afdeling i stue og kælder i Linnésgade.\r\n\r\nFritidshjemmet har brugsret til gårdene, som giver mulighed for børnene til leg og ophold, ligesom vi ofte samarbejder med klubben om lån af deres boldsale og større lokaler.\r\n\r\nVores beliggenhed midt på Nørre Vold betyder, at vi har for­holdsvis kort afstand til legepladserne i parkerne og til offentlige transportmidler såfremt vi skal lidt længere væk.\r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmets struktur:\r\n\r\nFritidshjemmet er normeret til 135 børn i alderen 5 – 10 år og har af kommunen fået status som en skoleinstitution. Vores personalenormering består af 325 pædagogtimer/ugentlig, 111 medhjælpertimer/ugentlig, 36 rengøringstimer /ugentlig inkl. en følgeordning på 40 timer/ugentlig. Herudover har institutio­nen rådighed over 660  vikartimer på årsbasis.\r\n\r\n(Ovenstående normering er den pr. 1/1-06 kendte).\r\n\r\nFritidshjemmet er afdelingsopdelt og består af 4 afdelinger, nemlig afd. stuen, afd. 3.sal, afd. toppen og afd. filialen, som er be­liggen­de henholdsvis i Linnésgade 24 og Nørre Voldgade 23. Hver afdeling har en fast børnegruppe og en fast personalegrup­pe og har fået uddelegeret forskellige administrative og pædagogi­ske opgaver, bl.a. afdelingens budget, børneregi­strering, forældrekontakt, afdelingens pædagogiske planlægning og gennemførelse af denne, samt ansvaret for afdelingens børn når de er i fritidshjemmets varetægt. Hver afdeling har sine egne lokaliteter og inventar. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n Fritidshjemmets Afdelinger:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nAfdeling filialen: \r\n\r\nNørre Voldgade 23, stuen og 1. sal, 1358 K.  Tlf.: 33 17 04 17\r\n\r\nÅbent: kl. 6,45 – kl. 18,00.\r\n\r\nIntern normering: 50 børn.\r\n\r\nPersonale:\r\n\r\npædagog,                              37 timer/ugentlig\r\n\r\npædagog,                              37 timer/ugentlig\r\n\r\npædagog,                              37 timer/ugentlig\r\n\r\npæd.medhjælper,                  34 timer/ugentlig\r\n\r\npæd. medhjælper,                 28 timer/ugentlig\r\n\r\nrengøring,                            10 timer/ugentlig\r\n\r\njobtræning,                           34 timer/ugentlig\r\n\r\npæd.medhjælper,                   34 timer/ugentlig\r\n\r\nAfdelingen er opsamlingsafdeling for morgen- og aftenbørn. Fysiske rammer: kælderen rummer garderobe, pigetoilet, drengetoilet, voksentoilet og garderobe. Stueplan rummer opholdsrum til gaden, trapperum, mellemgang med Legobord, køkken, opholds­rum til gården, bibliotek, depot, puderum. Første sal rummer trapperum, opholdsrum til gaden, opholdsrum til gården, kuglebad, værksted, computerværksted, toilet, maleværksted, depot.\r\n\r\nAfdeling stuen:\r\n\r\nLinnésgade 24, stuen og kælder, 1361 K.  Tlf.: 33 17 04 25\r\n\r\nÅbent: kl. 12,00 – kl. 17,00.\r\n\r\nIntern normering: 25 børn.\r\n\r\nPersonale:\r\n\r\npædagog,                              35 timer/ugentlig\r\n\r\npædagog,                              35 timer/ugentlig\r\n\r\npæd.medhjælper,                  28 timer/ugentlig\r\n\r\npæd.medhjælper,                       30 timer/ugentlig\r\n\r\nrengøring,                             5 timer/ugentlig\r\n\r\nFysiske rammer: Grupperum med køkken til gaden, kontorafsnit, trapperum\r\n\r\nmed depot. Kælder: grupperum til gaden, puderum, grupperum/garderobe/\r\n\r\nedb-rum til gården, toiletter, samt personaletoilet på trappen.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nAfdeling 3. sal:\r\n\r\nLinnésgade 24, 3. sal, 1361 K.  Tlf.: 33 17 04 30\r\n\r\nÅbent: kl. 12,00 – kl. 17,00.\r\n\r\nIntern normering: 30 børn.\r\n\r\nPersonale:\r\n\r\npædagog +souschef,             37 timer/ugentlig\r\n\r\npæd.medhjælper,                 32 timer/ugentlig\r\n\r\npædagog                         37 timer/ugentlig\r\n\r\njobtræning,                     34 timer/ugentlig\r\n\r\nrengøring,                       5 timer/ugentlig\r\n\r\nFysiske rammer: Entré, depot, computerrum, opholdsrum med køkken og værksted til gården, tre opholdsrum til gaden, kontor, mellemgang, pigetoilet, drengetoilet, voksentoilet, gaderobe.\r\n\r\nAfdeling toppen: \r\n\r\nLinnésgade 24, 4. sal, 1361 K.  Tlf.: 33 17 04 27\r\n\r\nÅbent: kl. 12,00 – kl. 17,00.\r\n\r\nIntern normering: 30 børn.\r\n\r\nPersonale:\r\n\r\npædagog,                              37 timer/ugentlig\r\n\r\npædagog                               35 timer/ugentlig\r\n\r\npæd.studerende,                    32,5 timer/u­gentlig\r\n\r\njobtræning,                           34 timer/ugentlig\r\n\r\nrengøring,                             5 timer/ugentlig\r\n\r\nFysiske rammer: Alrum, musikrum, børnetoilet, gang, kontor, mellem opholdsrum, tre opholdsrum til gaden, værksted, kuglebad, bibliotek, køkken, voksentoilet.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmets kontor: \r\n\r\nNørre Voldgade 23, stuen, 1358 K.  Tlf.: 33 13 23 70  &  33 17 04 16\r\n\r\nÅbent: kl. 9,00 – kl. 17,00.\r\n\r\nPersonale:\r\n\r\nBjørn Vibholm,                     Institutionsleder,                  37 timer/ugentlig\r\n\r\nVikarkorps,                           studerende, som er til rådighed som tilkaldevikarer.\r\n\r\nFysiske rammer:                   Kontoret er beliggende i afdeling filialen.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nGenerelt: \r\n\r\nAlle afdelinger er funktionsopdelte med “åben plan” struktur, hvilket vil sige at afdelingerne er indrettet med værksteder og aktivitetsrum til børnene.\r\n\r\nAfdelingerne forestår selv lokalernes indretning og anvendel­sesmuligheder samt fastsætter retningslinier for børnenes benyttelse af disse. Desuden fastlægger afdelingerne hver især pædagogiske afdelings- og omgangsregler.\r\n\r\nDet forhold, at vi er delt i fire afdelinger, giver nogle overskuelige og trygge børnegrupper i hverdagen og giver bedre mulighed for tætte pædagogiske forløb med det enkelte barn og med gruppen. Vi er dog opmærksomme på, at det er vigtigt at kunne udnytte mulighederne ved at være en stor institution både til fællesarrangementer og i forhold til enkelte børn og denne mulighed prøver vi at udnytte efter bedste evne.\r\n\r\nUlempen ved vores afdelingsstruktur, med fire afdelinger placeret i forskellige bygninger og på forskellige etager er rent praktisk, idet det selvsagt kræver en større planlægning og oversigt, at holde fire adskilte afdelinger kørende hver dag, når der også skal indtænkes fravær til ferie, afspadsering, sygdom, kurser, møder m.m., og her kræves en dygtig og fleksibel medarbejdergruppe, hvilket vi heldigvis også har.\r\n\r\n \r\n\r\nBørnene på Fritidshjemmet:\r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmets børnegruppe består af skolebørn fra klasserne\r\n\r\nbørnehaveklasse til og med 3. klasse. Undtagelsesvis kan vi have ældre børn på dispensation.\r\n\r\nBørnene er skolesøgende fra en af områdets kommune- eller privatskoler. Fritidshjemmet er tilknyttet Den Classenske Legatskole som er en kommuneskole og har p.t. fire klassetrin herfra. De øvrige børn er indskrevet på privatskoler, fortrins­vis fra de to Zahle-skoler på Nørre Vold.\r\n\r\nDe fleste af børnenes forældre har foretaget et bevidst skole­valg og i den forbindelse gjort sig nogle tanker og haft nogle planer med deres børns skolegang og uddannelse. Børnenes fritidshjemsplads hos os er for privatskolebørnenes forældre ligeledes et bevidst valg. For kommuneskolebørnene hænger deres placering hos os sammen med valg af den til os tilknyttede skole. Der er tilknyttet bus-følgeordning til D.C.L. Skole. Børnene kommer som oftest fra velfungerende familier, hvor der er et overskud til forældrenes samvær med børnene i fritiden. Vi har dog undertiden børn fra socialt belastede familier hvor det er nødvendigt med særlige foranstaltninger eller hjælp. Børnene er som helhed meget individuelle i deres adfærd og har forskellige behov som de søger opfyldt på fritidshjemmet. Dette kan foregå enkeltvis eller gruppevis og afspejler som oftest barnets /børnenes aktuelle sindstilstand.\r\n\r\nEksempler herpå kan være følgende:\r\n\r\n \r\n\r\nLeg: Barnet har brug for at bruge sin fantasi i egen leg eller vil have det sjovt med kammeraterne ved gruppelege, spil mv.\r\n\r\n \r\n\r\nVoksensøgende: Barnet har behov for en tættere kontakt med en af pædagogerne, enten på grund af hyggen og trygheden herved, eller fordi den voksne er igangsætter og hjælper på en aktivi­tet som barnet gerne vil deltage i. Voksenkontakt kan også skyldes barnets brug for støtte til konfliktløsning og trøst.\r\n\r\n \r\n\r\nEget initiativ: Barnet lægger selv planer for sit fritidshjemsophold og finder på lege og aktiviteter ud fra egne ideer og de givne muligheder og rammer. De behøver sjældent hjælp.\r\n\r\n \r\n\r\nRastløshed: Barnet er rastløs og kan ikke selv finde på noget at foretage sig. Dette kan udvikle sig til drillerier over for andre børn i forsøg på at skabe kontakt eller opmærksomhed.\r\n\r\n \r\n\r\nKonfliktsøgende: Barnet er, bevidst eller ubevidst, i hyppig konfrontation med andre børn. Dette kan skyldes mange forhold både på og uden for fritidshjemmet, men bevirker, at barnet får en øget opmærksomhed af både andre børn og voksne.\r\n\r\n \r\n\r\nFysisk aktive: Barnet har meget energi og fysisk overskud som skal “brændes af”. Dette bevirker meget uro, meget støj og øget fysisk aktivitet. Dette opleves tit efter en lang skoledag eller efter weekender og ferier.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nKammerater: Barnet har et udtrykt behov for at lege/være sammen med sine kammerater og prioriterer dette frem for tilbud og aktiviteter. Dette kan være medbestemmende for barnets valg eller fravalg af fritidshjemmets tilbud.\r\n\r\n \r\n\r\nNysgerrighed: Barnet søger nye udfordringer eller opgaver på fritidshjemmet. Dette er også et udtryk for tryghed og fortrolighed, men skal også ses som et udtryk for at barnet gerne vil “videre” og måske ønsker hjælp hertil.\r\n\r\nUtryghed: Barnet er ked af det, trist eller virker utryg. Dette ses undertiden hos nye børn som endnu ikke er faldet til, men forekommer også hos “gamle” børn, som har et problem de ikke selv kan overskue. Her er en aktiv voksenstøtte  nødvendig.\r\n\r\nKedsomhed: Barnet “gider” ikke at lave noget, men vil bare være sig selv, uden at det nødvendigvis er ked af det eller util­freds. Det er en naturlig reaktion, som der absolut skal være plads til, uden at det skal opfattes negativt.\r\n\r\nUdfra ovenstående beskrivelse af børnene er det fritidshjemmets opgave, at prøve at tilgodese så mange af børnenes behov som muligt og at udfylde de huller der måtte være.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n

Fritidshjemmets målsætning:

\r\nFritidshjemmet ser det som sin væsentligste opgave at være et fristed for børnene, hvor de føler sig trygge og syntes det er rart og spændende at være.\r\n\r\nSelvom vi vægter børnenes frihed og medbestemmelse højt, ser vi det dog som de voksnes opgave og ansvar, at sætte rammerne omkring deres valgmuligheder. F.eks. har børnene medbestemmelse på turvalg, madønsker og indkøb af visse legetøjsting. På denne måde er børnene med til at skabe en indholdsrig fritid hos os, baseret på et udbud af varierende tilbud og oplevelser, som leg, hygge og socialt samvær med kammeraterne, kreative aktiviteter, ture og udflugter, samt fysiske aktiviteter som f.eks. forskellige boldspil om sommeren og skøjtning om vinteren.\r\n\r\nVi praktiserer vores tilbud på baggrund af valgfrihed, hvor børnene bliver tilbudt aktiviteter og får forklaret muligheder og konsekvenser. Derefter kan de vælge til eller fra efter eget ønske, hvorpå vi så støtter barnet i at fastholde sit valg.\r\n\r\nVores hensigt hermed, er at støtte børnene i at udvikle både selvstændighed og ansvarlighed for deres egne valg og handlinger.\r\n\r\nEn anden vigtig opgave er at støtte børnene i deres selvværdsudvikling, bl.a. ved at de voksne er troværdige og nærværende til at ”se” og respektere det enkelte barns behov og muligheder. På denne måde lærer barnet også social forståelse og empati/omsorg overfor de andre børn.\r\n\r\nVi finder det vigtigt, at børnene oplever at være en del af det fællesskab som fritidshjemmet er, således at de voksne hjælper og støtter børnene i at udvikle trygge og gode venskabsrelationer, med plads til at give, modtage og acceptere hinandens følelser.\r\n\r\nBørnene har også mulighed for at udvide deres venskaber på tværs af afdelingerne, hvor de kan få nye og anderledes tilbud og oplevelser.\r\n\r\nI dagligdagen er det væsent­ligt, at børnene tager et medan­svar for sig selv og for hinan­den. Dette kan f. eks. prakti­seres ved små opgaver, indkøb, borddækning, oprydning m.m.\r\n\r\nVi vil gerne være med til at gøre børnene mere mil­jøbevidste, både i forhold til hvad vi gør og hvad vi spiser, samt gøre børnene bevidste om sunde og økologiske spisevaner og samtidig have en kritisk holdning til vores egne vaner.\r\n\r\nVi finder et tæt samar­bejde med forældrene nødvendigt og mener det er naturligt, at der er en sammenhæng imellem det der foregår i hjemmet og på fritidshjemmet.\r\n\r\nFor at blive stadig bedre som personalegruppe til at opfylde vores mål er det nødvendigt, at vi løbende udvikler og fornyer os gennem kurser, personaledebatter, evalueringer mv.\r\n\r\nKort sagt, fritidshjemmets mål er at give børnene et fristed, hvor de selv er med til at forme indholdet, men hvor vi som personalegruppe bruger vores viden og erfaring til at hjælpe dem.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nVores visioner:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nHvad er ifølge institutionen god udvikling for børn og unge?\r\n\r\nIfølge vores institution rummer en god udvikling forståelsen af empati, gensidig respekt, selvværd, social kompetence, gode kommunikative evner, at barnet opnår en forståelse af sig selv og andre, et fællesskab hvor der bliver taget hensyn til det enkelte individ, tryghed, nysgerrighed og udvikling af fantasi.\r\n\r\nHvad er en god hverdag for børnene i vores institution?\r\n\r\nGode oplevelser med kammeraterne, udfordringer, trygge rammer, nærværende voksne, plads til individuelle hensyn, frirum til at skabe gode sociale kontakter, medindflydelse/ medejerskab, anerkendelse, rummelighed, ligeværdighed, åben dialog, god kommunikation, udvikling af sociale kompetencer, et fællesskab hvor der bliver taget hensyn til det enkelte individ og nysgerrighed.\r\n\r\nHvad vil vi gerne have, at institutionen bliver kendt for?`\r\n\r\nVi vil gerne være kendt for at være en institution med plads til mangfoldighed. Vores børn skal være glade og trygge ved at være her og vi er et sted med et godt forældresamarbejde.\r\n\r\nVi er konstant i udvikling, arbejder med forebyggelse og handler med høj faglighed og professionalisme. Vi er et godt uddannelses sted for vores studerende og for det faste personale.\r\n\r\nHvad vil vi gerne være med til at udvikle?\r\n\r\nHorisonter, viden, sund skepsis/ at kunne forholde sig kritisk, forståelsen af empati, gensidig respekt, selvværd, social kompetence, gode kommunikative evner, at barnet opnår en forståelse af sig selv og andre, et fællesskab hvor der bliver taget hensyn til det enkelte individ, tryghed, nysgerrighed og fantasi.\r\n\r\nTraditioner og Arrangementer: \r\n\r\nFritidshjemmet har nogle faste traditioner som er fælles for alle afdelingerne eller som er blevet faste tilbagevendende arrangementer for de enkelte afdelinger. Herunder skal nævnes de væsentligste;\r\n\r\n \r\n\r\nFastelavn holder vi altid fastelavns mandag. De børn som har lyst møder udklædte og alle afdelinger tilbydes fælles tøndeslagning i klubbens  boldsal eller udendørs i gården. Efter præmieuddeling går børnene til egne afdelinger hvor der er boller og hygge.\r\n\r\n \r\n\r\nDiskotek arrangeres lejlighedsvis i de “stille” måneder og finder sted i klubbens diskotek. Her oplever børnene rigtig diskomusik, blinkende lamper og udskænkning (af saftevand) fra bardisken. Arrangementet tilpasses alders-grupperne med lege og lign.\r\n\r\n \r\n\r\nFilm eftermiddage arrangeres efter behov.\r\n\r\n \r\n\r\nGårdfest afholdes én gang årligt og foregår i Ungdomshusets gård. Alle børn og deres forældre er inviteret og bespises og underholdes/aktiveres med forskellige boder og aktiviteter. Formålet er at samle børn og forældre til en hyggelig eftermiddag med fritidshjemmet.\r\n\r\n \r\n\r\nKolonier er en fast tradition som arrangeres afdelingsvis på vores koloni i Vork. Afdelingerne skiftes til de forskellige perioder i skoleferien og er af sted i 5-8 dage. Her kommer vi i et tæt socialt samvær med hinanden,\r\n\r\nsom danner grundlag for det videre pædagogiske arbejde resten af året.\r\n\r\n \r\n\r\nJulen er en speciel periode med mange traditioner. I november laver vi oftest julegaver med børnene og bruger herefter december måned til hygge, juleklip, julekalender, julefest og jule-tamtam med fritidsklubben. De enkelte afdelinger har ligeledes mange traditioner som er forbundet med julen.\r\n\r\n \r\n\r\nTeater er blevet en fast tradition for alle børnene mindst én gang årligt.\r\n\r\n \r\n\r\nWorkshops: For at udnytte personalets ressourcer bedst muligt, forsøger vi at arrangere workshop tilbud omkring vores aktiviteter på tværs af afdelingerne.\r\n\r\nAfhentning:\r\n\r\nAfhentning af børn fra Den Classenske Legatskole varetages af faste daglige hentere til hver klasse. På hvert personalemøde  vil vi have afhentningen på som fast punkt, således at vi hele tiden følger op på evt. fejl eller uregelmæssigheder, samt får vendt pædagogiske problemstillinger ang. børneafhentningen.\r\n\r\nDesuden prøver vi i hentesituationerne, at lære børnene at være opmærksomme på trafikken, at tage hensyn til andre børn og trafikanter, samt at blive trygge ved at færdes på gade og vej, samt i busser og tog m.m.\r\n\r\nDette skal lægge op til, at børnene efter 3. klasse selv får ansvaret for deres transport fra skole til fritidshjem/klub.\r\n

Fællesaktiviteter i løbet af året:

\r\n

Forår:

\r\nFastelavn tøndeslagning\r\n\r\nEvt. børne-diskotek\r\n\r\nSkolehaver\r\n\r\nIndslusningsbesøg  i klubben for 3. klassebørnene\r\n

Sommer:

\r\nGårdfest med børn og forældre\r\n\r\nKoloniophold på vores egen koloni i Vork Bakker\r\n\r\nSkolehaver\r\n\r\nAfd. sammenlægning i skoleferien med heldagsture\r\n

Efterår:

\r\nForældremøder med evt. valg til bestyrelsen\r\n\r\nSkolehaveafslutning\r\n\r\nEvt. fodbold/olympiade med bydelens andre fritidshjem\r\n\r\nEfterårsture, bl.a. heldagsudflugt i bus\r\n

Vinter:

\r\nJulearrangementer\r\n\r\nJulegaver\r\n\r\nTeaterture\r\n\r\nProjekter:\r\n\r\n \r\n\r\nMusikprojekter, fysiske aktiviteter, svømning, turkasseprojekter, sport,\r\n\r\ndanseprojekt, fodboldturnering, kunstferniseringer, værkstedsprojekter,  m.m.\r\n\r\nUdbygning og videreudvikling af computerværkstederne i huset.\r\n\r\nFælles tilbud til børnene på fritidshjemmet omkring bevægelse og rytmik. Vi vil i årets løb, give børnene nogle kvalificerede tilbud om bevægelse/leg/idræt. Dette vil bl.a. kunne foregå i klubbens store sal samt på skolen.\r\n

Computerpædagogik:

\r\n \r\n\r\nFritidshjemmet har computerværksteder på alle afdelinger og har derfor udviklet en computerpædagogik, som både skal tilgodese børnenes behov for ”leg” med computere, men i lige så høj grad skal lære børnene om computerens muligheder og korrekt anvendelse m.m.\r\n\r\nNærmiljøet: \r\n\r\nVi er indstillet på, at udnytte vores nærmiljø bedst muligt. Det vil sige, at vi er opmærksomme på aktiviteter og tilbud i bydelen, at vi benytter os af de nærliggende legepladser og grønne områder, at vi udnytter mulighederne for lidt længere udflugter p.g.a. vores tætte beliggenhed til tog og busser, samt at vi bruger de tilbud som byens museer, udstillinger og andre institutioner udbyder, når dette passer ind i vores planlægning.\r\n

Ejendommens gårde:

\r\nTil dagligt, og når mulighederne ikke er til stede for længere ture, bruger vi ejendommens to gårde til legeområde. Linnésgade-gården benyttes primært til de mindste børn, mens Nr. Voldgade-gården fortrinsvis benyttes af de større børn (og klubben). I gårdene har vi forskelligt legetøj og pædagogiske beskæftigelses-muligheder tilpasset forholdene.\r\n\r\nFritidshjemmet har af sikkerhedshensyn opsat nogle regler for benyttelsen af gårdene som legeplads, bl.a. omkring børns ophold her uden direkte voksentilstedeværelse, om brug af legelandskabet, om boldspil m.m.  Disse regler bliver jævnligt evalueret og tilrettet på personalemøderne.\r\n

Samarbejde med andre institutioner:

\r\nVi prioriterer et godt samarbejde med andre instanser og institutioner, som vi har fælles berøringsflade med.\r\n\r\n \r\n\r\nKlubben har vi selvfølgelig et naturligt samarbejde med omkring fælles aktiviteter, indslusning af vores udmeldte børn, gårdene, lån af klubsalene, og flere andre fælles interesser.\r\n\r\n \r\n\r\nDen Classenske Legatskole holder vi jævnligt samarbejdsudvalgsmøder med ang. vores fælles børn, henteordningen, planlægning af kommende klasser, overlevering fra klasselærerne & samtænkningsforløb med både lærere og pædagoger.\r\n\r\n \r\n\r\nZahle-skolerne har vi kontakt med ved konkrete tilfælde omkring de børn som vi begge har indskrevet og desuden udveksler vi skoleblade og andre relevante meddelelser pr. post.\r\n\r\nVi er opmærksomme på, at et udvidet samarbejde kunne være gavnligt for både fritidshjemmet og skolerne og vi planlægger et dialogmøde imellem os og dem, bl.a. omkring henteordningerne mm.\r\n\r\n \r\n\r\nAndre institutioner i bydelen har vi undertiden samarbejde med omkring fælles børnearrangementer, personalekurser og lign. samt hjælp ved ferielukninger og andre problematikker vedr. indre by, samt et tæt ledernetværkssamarbejde.\r\n\r\n \r\n\r\nForvaltningen har vi et formaliseret samarbejde med omkring administration og lign. Der afholdes jævnligt ledermøder og distriktsmøder omkring administrative og pædagogiske forhold.\r\n\r\n \r\n\r\nStøtte- og kontaktcentret som er lejere i Ungdomshuset, har indrettet et lerværksted i kælderen i Linnésgade-gården. Her har fritidshjemmet også sin lerovn stående, hvorfor vi har aftalt, at værksted og ovn er til fælles brug sammen med klubben.\r\n\r\n \r\n\r\nSundhedsplejerske kommer én gang årligt, hvor vi primært taler om lus og behandling heraf, samt forholdsregler ved børnesygdomme og hygiejne på fritidshjemmet.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n2. INDSATSOMRÅDER:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmets indsatsområder i forhold til børnene:\r\n\r\n \r\n\r\nVi prioriterer, at der i vores institution er struktur og forudsigelighed i hverdagen, men også plads til spontanitet. \r\n\r\nVores daglige indsatsområder rummer: kreative tilbud, skolehaver, faste turdage ud af huset, koloni, computer pædagogik, leg, sund mad, bevægelse, kontinuerlige børnemøder, fokus på konfliktløsning, forebyggelse af mobning, minimering af stress, visualisering af aktiviteter, fokus på den nonverbale- og anerkendende kommunikation, indkøring af nye børn, forældresamarbejde, opdatere og opkvalificere pædagogiske midler og metoder gennem bl.a. kurser, foredrag og temamøder. \r\n\r\n \r\n\r\nPå Thomas P. Hejles Fritidshjem læger vi stor vægt på, at fritidshjemmet er børnenes frirum, hvor de føler sig trygge. Vi viser os som gode rollemodeller ved at være nærværende, tillidsvækkende, empatiske, troværdige, autentiske og engagerede i det pædagogiske arbejde med børnene. I dagligdagen lægger vi stor vægt på, at der bliver talt ordentligt til hinanden via en respektfuld omgangstone, både blandt personalet, men selvfølgelig også i børnegruppen.\r\n\r\nVi støtter og styrker børnene i deres sociale og sproglige kompetencer gennem den anerkendende relation. Vi lærer børnene at være ”konfliktløsere” i stedet for ”konfliktfremkaldere”. Derudover benytter vi også forskellige kreative aktiviteter, som vi ved er med til at styrke mange kompetencer bl.a. de ovennævnte samt grov-/ finmotoriske kompetencer. I årets løb bestræber vi os på at planlægge forskellige forløb, som vi tilpasser efter børnegruppens behov. Dette kan foregå her på fritidshjemmet eller i forbindelse med samtænkning på Den Classenske Legatskole.\r\n\r\nFritidshjemmets daglige indsatsområde tages løbende op til evaluering og drøftelse på vores månedlige personalemøder, ligesom økonomien omkring de valgte indsatsområder gennemgås og kontrolleres.\r\n\r\nI forbindelse med den årlige evaluering i efteråret, gennemgås hele årets pædagogiske indsatser og projekter, hvorefter vi med udgangspunkt i denne evaluering, udarbejder handleplaner for det kommende år.\r\n\r\nSærlige indsatsområder de kommende år:\r\n\r\nVi har valgt, at lægge særlig vægt på to indsatsområder som vi finder meget vigtige i de kommende år, nemlig børnenes sprog og kommunikation samt konfliktløsning børnene imellem.\r\n\r\nVi vil gerne hjælpe børnene med at lære at tage hensyn til hinanden, at tale ordentligt og respektfuldt indbyrdes og med et ordvalg som ikke er hånligt, nedgørende eller på anden måde sårende.\r\n\r\nDet kan ikke undgås, at der undertiden opstår konflikter børnene imellem, og her vil vi hjælpe børnene med værktøjer og muligheder, således at de kan blive i stand til at løse disse konflikter på en konstruktiv måde.\r\n\r\nVi er bevidste om, at vi er rollemodeller i disse forhold, men vi mener også det er meget vigtigt, at have et tæt samarbejde med de andre voksne som er omkring børnene dagligt, nemlig især forældrene og skolen, således at vi alle påvirker børnene i samme retning.\r\n\r\nSorg og krise:\r\n\r\nDer er mange grunde til at et barns hverdag kan blive fyldt med sorg, eks. vis skilsmisser og død, det er jo noget vi alle kan sætte os ind i. Men også mindre ting kan udløse reel sorg hos et barn. Sygdom eller længere tids fravære fra en primær omsorgs person, eller det kan være at katten er blevet kørt over.\r\n\r\nFritidshjemmet ser det som en vigtig opgave at gå ind og støtte op omkring det enkeltes barns sorg, derfor er det vigtigt at vi hurtigst muligt bliver orienteret om grunden til at barnet vil kunne komme ud i en følelsesmæssig krise.\r\n\r\nDerefter kan vi hjælpe barnet med at legalisere sine førelser, ved at gøre opmærksom på at vi ved hvad der er sket, samt til at fortælle barnet at de altid frit kan tale med os om deres følelser. På denne måde oplever barnet også at hjemmet og fritidshjemmet arbejder sammen om at han/hun skal få det bedre samtidig med at han/hun oplever, at blive set og taget alvorligt.\r\n\r\nEn anden støtte kunne være at informere resten af børnegruppen, om barnets situation, for at de kan få en bedre forståelse af mulig ændret adfærd. Dette vil dog altid ske i samråd med familien. Vores beredskabsplan findes andetsteds.\r\n\r\nMobning:\r\n\r\nVi er bevidste om, at der kan forekomme mobning og drillerier i børnegrupperne og er indstillet på at gribe fat i sådanne problemstillinger straks de opstår.\r\n\r\nVi har arbejdet med konkrete løsningsmodeller i personalegruppen og vil fortsat have meget fokus på, at forebygge og bearbejde evt. mobningstilfælde blandt børnene på fritidshjemmet. Vores anti-mobbeplan findes andetsteds i denne plan.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmets indsatsområder i forhold til forældrene:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nForældre og Bestyrelse:\r\n\r\nVi prioriterer samarbejdet med forældrene meget højt. Fritidshjemmets forældrekontakt og samarbejde foregår primært på de enkelte afdelinger og tager udgangspunkt i følgende:\r\n

  \r\n

 • Daglig kontakt ved aflevering/afhentning af børn.
 • \r\n

 • Forældresamtaler om det enkelte barn ved evt. problemer.
 • \r\n

 • Forældremøder som indkaldes med dagsorden.
 • \r\n

 • Åbent hus arrangementer som er lidt mere uhøjtideligt.
 • \r\n

 • Forældrekonsultationer med en mere uddybende samtale om det enkelte barn, samt udarbejdelse af en statusrapport og evt. indsatsområder.
 • \r\n

 • Fester som ofte afholdes for alle fritidshjemmets afdelinger.
 • \r\n

 • Arbejdsdage som afholdes efter behov sammen med forældrene.
 • \r\n

\r\nHerudover deltager personalet med repræsentanter fra alle afdelingerne på bestyrelses-møderne. Fritidshjemmets ledelse og personale udarbejder et oplæg til handleplan hvert efterår, som efter dialog med bestyrelsen godkendes af denne. Her diskuteres også de overordnede rammer for næste års budget, som efter behandling af afdelingerne og ledelsen, forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse.\r\n\r\nDa børnene ofte tilbringer meget af deres fritid hos os, er det vigtigt, at vi jævnligt har dialog med forældrene om hvordan børnenes hverdag er forløbet og har tid til at orientere om dagens små og store oplevelser. Samtidig regner vi med, at vi tilsvarende modtager informationer fra forældrene om forhold omkring børnene som vi bør vide for at tilgodese barnets interesser bedst muligt. \r\n\r\nFritidshjemmets bestyrelse:\r\n\r\nFritidshjemmets ledelse forestås af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en inst.leder, der har ansvar for den pædagogiske ledelse og den daglige personaleledelse og drift af institutionen.\r\n\r\nInst.ledelsen varetages i samarbejde med souschefen i ledelsesteamet.\r\n\r\nFritidshjemmets bestyrelse består af fem stemmeberettigede medlemmer, hvoraf et flertal skal være forældre med børn indskrevet på fritidshjemmet. To af medlemmerne er  udpeget af bestyrelsen for den selvejende institution Thomas P. Hejles Ungdomshus.\r\n\r\nPå bestyrelsesmøderne deltager desuden lederen, souschefen, repræsentanter fra afdelingerne, 3 forældresuppleanter samt ungdomshusets forretningsfører, alle dog uden stemmeret.\r\n\r\nBestyrelsen skal påse, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og regler, som til enhver tid er gældende for daginstitutionens ledelse og drift.\r\n\r\nTil godkendelse i bestyrelsen, udarbejder ledelsen i samarbejde med personalet en fireårig udviklingsplan for de kommende års pædagogiske arbejde. Årsplanen indeholder pædagogiske principper og visioner for det fremtidige arbejde.\r\n\r\nHvert år udarbejdes desuden en  handleplan for hvorledes målene i fritidshjemmets udviklingsplanplan kan gennemføres det kommende år.\r\n\r\nPå bestyrelsesmøderne gennemgås beretning og meddelelser fra formanden, som kan indeholde:\r\n\r\nNye cirkulærer og meddelelser fra kommunen, skrivelser til og fra institutionen, personaleforhold og meddelelser fra forældreorganisationer mv.\r\n\r\nEndvidere gives en orientering om den økonomiske status, afdelingerne fortæller i relation til handleplanen om nyt derfra, der kan være nyt fra Ungdomshuset, bestyrelsen indstiller til ansættelse/afskedigelse af eventuelt nyt personale, behandler orlovs-ansøgninger og fratrædelser mm.\r\n\r\nEmner af pædagogisk karakter debatteres på hvert andet møde.\r\n\r\nBestyrelsen afholder 4-5 ordinære møder om året.\r\n\r\nDa Thomas P. Hejles Fritidshjem er en selvejende institution, er det bestyrelsen der har det overordnede økonomiske ansvar, ligesom bestyrelsen også er ansættende- og afskedigende myndighed på fritidshjemmet.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n3. PERSONALE OG LEDELSE:\r\n\r\n \r\n\r\nPersonalet: \r\n\r\nFritidshjemmets personalesamarbejde foregår via dialog og planlægning, samt via personalemøder og udvalgsmøder. Det er samtlige medarbejderes opgave at medvirke til et godt samarbejde gennem åbenhed, ærlighed, fagligt engagement, fordeling af arbejdsopgaver, indbyrdes information samt en positiv indstilling til omgivelserne.\r\n\r\nAfdelingerne afholder afd.personalemøder med emner som planlægning, pædagogisk praksis, aktiviteter, indkøb, børnenes behov og trivsel og lign.\r\n\r\nFritidshjemmet afholder fælles-personalemøder hver måned hvor der tages beslutninger om fællesanliggender, overordnede faglige, økonomiske og pædagogiske diskussioner, planlægning af fælles arrangementer samt administrative opgaver.\r\n\r\nVed planlægning af fællesarrangementer og aktiviteter nedsættes et planlægnings-udvalg med helst én medarbejder pr. afdeling. Udvalget fremlægger evt. planer for den samlede personalegruppe, som herefter i fællesskab fordeler opgaverne imellem sig.\r\n\r\nFritidshjemmet afholder herudover tema-personalemøder hvor vi går mere i dybden med et konkret emne af faglig eller pædagogisk karakter.\r\n\r\nVed ansættelser af nyt personale nedsættes et ansættelsesudvalg som så vidt muligt består af afdelingens personale samt af leder og/eller souschef og TR. Ledende stillinger ansættes af et udvalg bestående af personale, ledelsen  og bestyrelsen. Alle stillingsbesættelser skal godkendes af bestyrelsen (via formanden). Der indhentes altid straffeattester for nyansatte, ligesom de skal give samtykke til indhentelse af oplysninger fra tidligere arbejdspladser via en samtykkeblanket. Inden prøvetidens udløb, afholdes en ”forventningssamtale” med nyansatte, for at få klarlagt, om vi gensidigt opfylder forventningerne til hinanden.\r\n\r\nLederen har det overordnede pædagogiske, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar. Den daglige ledelse varetages af leder/souschef som ledelsesteam. Forskellige ledelsesopgaver er uddelegeret til souschefen.  Uddannelse af pædagogstuderende varetages af Nina og Uffe som praktikvejledere.\r\n\r\nForskellige administrative, pædagogiske og økonomiske opgaver er uddelegeret til de enkelte afdelinger. Fritidshjemmet satser på mindst én årlig personale-udviklingsdag. Herudover deltager personalet på relevante kurser, debatmøder og lign. for at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau.\r\n\r\nDer tilbydes mindst én gang om året en medarbejdersamtale med hver enkelt medarbejder og ledelsen, med det formål at få klargjort medarbejdernes faglige status samt at lægge en fremadrettet plan for videreudvikling og efteruddannelse.\r\n\r\nTillidsmanden (Uffe (suppl. Arne) = BUPL) og (Susan (suppl. Michael) = LFS) deltager jævnligt i faglige møder. Sikkerhedsudvalget (Bjørn + Michael) deltager i relevante møder og kurser. Fritidshjemmets bibliotekarfunktion m.h.t. faglitteratur varetages af Nina. Praktikvejlederfunktionen varetages af Nina og Uffe. Rengøringskoordinator er Zora. Børnehentningskoordinator er Susan. Kursuskoordinator er Lene. Arb.timesedler kontrolleres og bogføres af Uffe.\r\n\r\nFritidshjemmets ledelse er stadigvæk i gang med udarbejdelse af en personalehåndbog, som klart skal beskrive alle relevante praktiske, administrative, personalemæssige og pædagogiske forhold på fritidshjemmet.\r\n\r\nVi anser det for meget vigtigt, at personalet løbende har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig, både sammen og individuelt. Dette foregår på pers.møder og temamøder, samt på pers.udviklingsdage og fælles kursusforløb. Desuden har de enkelte medarbejdere mulighed for at deltage i kurser og faglige udviklingsforløb, hvorfor vi på vores budget har afsat midler hertil.\r\n\r\nPå MUS-samtalerne fastlægges de enkelte medarbejderes ønsker og behov for personlig faglig udvikling.\r\n\r\nVi er desuden som forsøg startet med kollegial supervision i personalegruppen.\r\n\r\nEn arbejdsplads i udvikling:\r\n\r\nI forlængelse af de stadig flere krav og opgaver fritidshjemmet stilles overfor, er det vigtigt, at vi til stadighed har fokus på medarbejdernes ressourcer og kompetencer.\r\n\r\nSamtlige medarbejdere skal kunne føle sig trygge og kompetente til at varetage de opgaver og udfordringer de præsenteres for, således at vi kan levere en professionel og målrettet ydelse til vores brugere, som jo er børnene og deres forældre.\r\n\r\nSom tidligere beskrevet afklares medarbejdernes kompetencer på de årlige medarbejderudviklingssamtaler og her fastlægges ligeledes mål for videreuddannelse og opkvalificering m.m.\r\n\r\nDesuden vil vi på personalemøder afklare ønsker om efteruddannelse og kursusforløb og ledelsen vil herefter koordinere og prioritere, under hensyntagen til institutionens bedste, samt selvfølgelig til vores økonomi.\r\n\r\nVi anser det som et krav til personalet, at man har pligt til at deltage i fritidshjemmets udvikling og medvirke til, at vi bliver ”byens bedste fritidshjem”.\r\n\r\n \r\n\r\nEn ledet arbejdsplads:\r\n\r\n \r\n\r\nVi lægger vægt på, at fritidshjemmets ledelse er synlig og prioriterer det daglige samarbejde med brugerne, personalet og bestyrelsen m.fl. højt.\r\n\r\nSom tidligere nævnt, er mange opgaver uddelegeret til de enkelte afdelinger og/eller medarbejdere, som under ansvar overfor ledelsen, har meget frie rammer til at udføre de aftalte opgaver.\r\n\r\nDet er selvfølgelig altid ledelsens ansvar, at sørge for at vores faglige mål og visioner søges indfriet, at sørge for trygge arbejdsforhold for alle medarbejdere, at være til rådighed med vejledning og kritik, at sørge for at de personalemæssige-, pædagogiske- og økonomiske mål og rammer overholdes, at sikre en god omgangstone, at inspirere og motivere, samt selvfølgelig at træde til, såfremt\r\n\r\nder opstår problemer af forskellig karrakter.\r\n\r\nLedelsen og personalet fastlægger i samarbejde en lønpolitik for fritidshjemmet, som\r\n\r\ner gældende ved forhandlinger om lønmidler, ledige ressourcer m.m.\r\n\r\nEn rummelig arbejdsplads:\r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmet lægger vægt på, at der som udgangspunkt skal være plads til alle typer medarbejdere hos os, såfremt de opfylder de faglige og arbejdsmæssige krav.\r\n\r\nVi tror på, at en blandet medarbejdersammensætning i forhold til køn, alder, hudfarve, baggrund, familiestatus, religion, handicap m.v. også kan bidrage til et alsidigt og nuanceret pædagogisk arbejde med børnene og deres forældre.\r\n\r\nDesuden kan vi hver især bidrage med de kvaliteter og erfaringer vi har medbragt\r\n\r\ni det daglige arbejde med- og forståelse af børnene og forældrenes behov.\r\n\r\nVi er derfor altid åbne for medarbejdere i jobtræning, praktikanter og andre som vil afprøve om det fritidspædagogiske område er noget for dem.\r\n\r\nVi har og har altid haft, en medarbejdergruppe med mange forskellige etniske baggrunde, ligesom vi er åbne for medarbejdere i skåne- eller flexjob.\r\n\r\nVi prøver også, at tage hensyn til medarbejdernes familiemæssige- og personlige behov, således at der kan skabes en god balance imellem arbejde og privatliv.\r\n\r\nDet er dog vigtigt at pointere, at fritidshjemmet er en arbejdsplads der skal kunne fungere optimalt hver dag, hvilket der altid primært skal tages hensyn til.\r\n\r\n \r\n\r\nEn mangfoldig arbejdsplads:\r\n\r\n \r\n\r\nSom nævnt ovenfor anser vi det som en styrke, at fritidshjemmets personalegruppe afspejler den samme forskellighed som befolkningssammensætningen i øvrigt.\r\n\r\nDet vigtigste for os er, at medarbejderne har lyst og forståelse for opgaven, at de kan og vil arbejde i tværfaglige teams, at de er engagerede og har mod på udvikling og at de i øvrigt er indstillet på et tæt samarbejde med kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere omkring det pædagogiske arbejde på fritidshjemmet.\r\n\r\nEn sund arbejdsplads:\r\n\r\nFritidshjemmet lægger stor vægt på et godt og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne. Vi tager derfor straks evt. problemer af fysisk eller psykisk karakter op til behandling i enten sikkerhedsgruppen, ledelsen eller personalegruppen for at prøve at løse tingene i startfasen. Såfremt det er problemer af mere alvorlig eller langsigtet art, vil bestyrelsen selvfølgelig også straks blive inddraget.\r\n\r\nFritidshjemmet har udarbejdet en APV-rapport (arbejdspladsvurdering) som har kortlagt arbejdsmæssige problemstillinger samt løsningsmodeller.\r\n\r\nDet psykiske arbejdsmiljø er en af de ting vi prioriterer meget højt. Dette kortlægges bl.a. ved årlige MUS-samtaler, løbende opdatering af APV og på personalemøderne.\r\n\r\nSamtidig er det den enkelte medarbejders opgave, gennem åbenhed, ærlighed, fagligt engagement og en positiv indstilling til omgivelserne, at medvirke til, at arbejdsklimaet er af en sådan karakter, at enhver kan kontakte hinanden med positiv eller negativ kritik, usikkerhed, uenighed og lign., uden at dette belaster det daglige samarbejde.\r\n\r\nVed problemstillinger som parterne ikke selv føler de kan udrede, er det ledelsens og/eller sikkerhedsgruppens og TR´s opgave at hjælpe med en positiv løsning.\r\n\r\nSygefraværspolitik:\r\n\r\nSom udgangspunkt har både ledelse og medarbejdere tillid til, at kollegaer kun melder sig syge når de absolut ikke helbredsmæssigt er i stand til at gå på arbejde.\r\n\r\nSygdom indtelefoneres til kontoret/afd. filialen fra kl. 7 og senest inden medarbejderens planlagte mødetid.\r\n\r\nRaskmelding gives ligeledes til kontoret eller til afdelingen.\r\n\r\nLedelsen har ret til at bede om en lægeerklæring mod at fritidshjemmet betaler.\r\n\r\nVed mange- eller lange sygedage og/eller sygeperioder kan ledelsen indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale for at få klarlagt, om sygefraværet evt. skyldes arbejdsmæssige årsager, således at der kan handles herudfra.\r\n\r\nPersonalegruppen er meget bevidste om, at man ved sygdom er savnet af sine kollegaer og at de raske må løbe lidt hurtigere.\r\n\r\nOmvendt er vi også enige om, at vi skal vise omsorg og give støtte til sygdomsramte kollegaer, da vi jo alle ved at, ”sygdom er hver mands herre”.\r\n\r\nRygepolitik:\r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmet følger og overholder Københavns Kommunes rygepolitik.\r\n\r\nVi er bevidste om, at vi er rollemodeller overfor børnene, hvorfor der aldrig må ryges i samvær med- eller i nærheden af børnene.\r\n\r\nVi er ligeledes bevidste om, at passiv rygning er sundhedsskadeligt, hvorfor kollegaer ikke må udsættes for rygernes røg.\r\n\r\nRygning er totalt forbudt i alle fritidshjemmets lokaler og pr. 1/1-2007 er rygning ligeledes forbudt i de indtil nu indrettede rygerum.\r\n\r\nRygning kan herefter kun finde sted i fri luft og aldrig i samvær med børnene.\r\n\r\nPersonalet har pligt til, at aftale evt. rygepauser med de nærmeste kollegaer, således\r\n\r\nat pauserne ikke bliver en belastning for det daglige arbejde.\r\n\r\nIfølge kommunens cirkulærer kan overtrædelser af rygeforbudet medføre indberetning og i yderste konsekvens afskedigelse.\r\n\r\nFritidshjemmet vil meget gerne være behjælpelige med, at anvise/arrangere rygestopkurser for de medarbejdere som ønsker dette og som er motiverede herfor.\r\n\r\nAlkoholpolitik:\r\n\r\nSom udgangspunkt må der ikke nydes alkohol på fritidshjemmet i arbejdstiden, ligesom medarbejdere altid skal møde ædru på arbejdet.\r\n\r\nUndtagelsesvis kan der på særlige mærkedage og ved særlige festlige lejligheder\r\n\r\ndispenseres herfor af ledelsen, under hensyntagen til at vi er på arbejde og har et ansvar for børnene, hvilket aldrig må tilsidesættes.\r\n\r\nSåfremt ledelse eller medarbejdere får mistanke om en kollegas evt. alkoholmisbrug, er det ledelsens pligt straks at iværksætte hjælp til ham/hende.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nAnsvarsområder som er uddelegeret til personalet:\r\n\r\n \r\n\r\nI fritidshjemmets dagligdag er der mange pædagogiske, praktiske og administrative opgaver som skal løses.\r\n\r\nEn del af disse opgaver er uddelegeret til de fire afdelinger, bl.a. afdelings budget- og regnskabsførelse, pædagogisk metodefrihed omkring afdelingens dagligdag, indkøb m.m.\r\n\r\nHerudover er der en lang række fælles opgaver, som gælder hele fritidshjemmet.\r\n\r\nLederen og ledelsesteamet har selvfølgelig det overordnede ansvar, men i praksis er alle fritidshjemmets medarbejdere, foruden de daglige pædagogiske gøremål, ansvarlige for forskellige funktioner eller opgaver på fritidshjemmet.\r\n\r\nDet kan dreje sig om rent praktiske ansvarsområder, pædagogiske ansvarsområder eller administrative ansvarsområder, som man er koordinator eller ansvarlig for alene eller sammen med flere kollegaer i et udvalg.\r\n\r\nHerunder nogle af  personalets nuværende ansvarsområder:\r\n\r\nSamtænkning\r\n\r\nBusfølgeordningskoordinator\r\n\r\nUddannelsesudvalg\r\n\r\nTemamødeudvalg\r\n\r\nKursuskoordinator\r\n\r\nArbejdstimesedler\r\n\r\nSikkerhedsudvalg\r\n\r\nLegepladssikkerhed\r\n\r\nRengøringskoordinator\r\n\r\nSkolehaver\r\n\r\nKlubsalsudvalg\r\n\r\nIT-udvalg\r\n\r\nTR-funktion\r\n\r\nBørnekartotek\r\n\r\nPædagogisk nyhedsbrev\r\n\r\nHjemmesideansvarlig\r\n\r\nPersonalebibliotek\r\n\r\nIndkøbskataloger\r\n\r\nSupervisionskoordinator\r\n\r\nBelysning\r\n\r\nBrandsikkerhed\r\n\r\nMiljøledelse\r\n\r\nUdviklingsplan og handleplaner\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n4. SIGNALER TIL FORVALTNING OG POLITIKERE:\r\n\r\n \r\n\r\nSamtænkning imellem skole og fritidshjem:\r\n\r\n \r\n\r\nDen nuværende model omkring samtænkningen mener vi bør bevares i samme form fremover.\r\n\r\nVi har generelt haft et godt samarbejde med skolens lærere og har haft mulighed for at give børnene mange gode forløb, projekter og oplevelsesture, som vi ellers hver for sig ville have haft svært ved.\r\n\r\nVi har desuden prioriteret bevægelse og frisk luft højt, som modpol til de mange stillesiddende forløb i skoletiden.\r\n\r\nEndelig har vi i skolen og på fritidshjemmet haft langt bedre muligheder for, at styrke og koordinere børnenes sociale relationer, at indøve konfliktløsningsmodeller,\r\n\r\nat forebygge mobning m.v., samt i det hele taget at samarbejde om fælles indsats-\r\n\r\nområder for børnene.\r\n\r\nDer er desuden oparbejdet en god forståelse for hinandens arbejdsområder og opgaver, hvilket styrker et godt samarbejde skole og fritidshjem imellem.\r\n\r\nRessourcer / normering:\r\n\r\n \r\n\r\nVi har i 2006 oplevet, at det planlagte børnetal i forhold til nyindskrevne børn til skolens børnehaveklasse, ændrede sig negativt med 22 børn som aldrig dukkede op\r\n\r\nalligevel.\r\n\r\nTrods et stort arbejde i samarbejde med skolen og pladsanvisningen, holdt den forventede normering pr. 1. august ikke stik, idet mange forældre i sidste øjeblik flyttede deres børn til en privatskole i stedet for distriktsskolen.\r\n\r\nFritidshjemmet havde ellers, for at afhjælpe den forventede børnetilgang, i samarbejde med forvaltningen, indrettet en ny afdeling med plads til 15 ekstra børn.\r\n\r\nLigeledes har vi ansat personale hertil, således at der ikke ville blive pladsproblemer i vores skoledistrikt.\r\n\r\nVi står nu i den situation, at vi alligevel ikke p.t. har børn nok til at opfylde vores nye normering, men vi har indrettet og startet en ny børnegruppe og fordelt vores ”gamle” børn på fire afdelinger, efter det forventede børnetal.\r\n\r\nSåfremt vi ikke i løbet at efteråret for fyldt op med evt. ventelistebørn fra nærliggende privatskoler, vil vi være i en helt uforskyldt situation, hvor vi skal spare personaletimer eller opbygge et økonomisk underskud, fordi vi trådte til for at\r\n\r\nhjælpe forvaltningen i situation, hvor prognosen viste en stor mangel på pladser.\r\n\r\nEfter den nuværende prognose, vil der til næste skoleår blive brug for alle de nye pladser, men indtil da, syntes vi det er helt urimeligt, såfremt vi skal betale for denne helt uforudsete situation.\r\n\r\nDerfor anmoder vi om normeringsmodel, hvor fritidshjem ikke uforskyldt kan havne i en stor økonomisk klemme.\r\n\r\n \r\n\r\n5. ØKONOMI OG BUDGET:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nÅrsbudget: \r\n\r\nNår det nye budget foreligger fra kommunen, fordeler ledelsen de faste udgifter på fælleskontiene. Herefter udregnes, i forhold til børneantal og åbningstid, de enkelte afdelingers samlede årsbudget.\r\n\r\nAfdelingerne fordeler herefter beløbet på de forskellige konti, således at der her tages højde for de i Årsplanen planlagte aktiviteter inden for områderne inventar, beskæftigelse, fødevarer, forældremøder, kontorsager m.m. Det færdige budget forelægges herefter bestyrelsen.\r\n\r\nÅrsbudgettet består af følgende hovedposter:\r\n\r\n \r\n

·         Personale

\r\n

  \r\n

 • Drift
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Ejendomsudgifter
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Faste udgifter
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Variable udgifter
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Koloni
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • (Afdelingsbudgetter)
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Tilgodehavender
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Overførsler fra tidligere år
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n6. VEDLIGEHOLDELSE\r\n\r\n \r\n\r\nVedligeholdelsesplan:\r\n\r\nVi har på budgettet fået afsat et beløb til indvendig vedligeholdelse af fritidshjemmets lokaler. Dette skal bl.a. bruges til akutte skader til blikkenslager, elektriker, snedker m.v., men også til planlagte opgaver som maling, gulve, døre og vægge, ventilation, lamper og lign.\r\n\r\nDisse opgaver udføres efter en ønskeliste fra afdelingerne, som prioriteres efter opgavernes vigtighed. Følgende opgaver er indtil nu på listen for 2006/2007:\r\n

  \r\n

 • Malerarbejde alle afdelinger
 • \r\n

 • Ventilation systuen, Filialen
 • \r\n

 • Ventilation tegnestuen, Toppen
 • \r\n

 • Indeklima problemer, alle afdelinger
 • \r\n

 • Belysningen opdateres, Toppen
 • \r\n

 • Vådværksted renoveres, Filialen
 • \r\n

 • Træværksted renoveres, Toppen
 • \r\n

 • Voksen wc,  1. sal i Filialen
 • \r\n

 • Loft repareres, 3. Sal
 • \r\n

 • Låsesystemet opdateres og forenkles med kun én nøgle, alle afdelinger
 • \r\n

 • Legelandskabet i gården skal vedligeholdes i samarbejde med Klubben
 • \r\n

 • El.installationer skal gennemgås og evt. renoveres på alle afdelinger
 • \r\n

 • Nye gulvtæpper på kontor og edb-rum i Filialen
 • \r\n

 • Ventilator/blæser udskiftes/repareres, Filialen og 3. Sal
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nI 2006 er følgende store opgaver desuden udført:\r\n

  \r\n

 • Sikkerhedsrenovering af afdelingernes legehuler
 • \r\n

 • Nyt tyverialarmsystem etableret (fælles med Klubben)
 • \r\n

 • Nyt telefonanlæg etableret (fælles med Klubben og Ungdomshuset)
 • \r\n

 • Ny kopimaskine/printer leaset
 • \r\n

 • Indretning af vores nye afdeling Stuen
 • \r\n

\r\n7. GODKENDELSE AF UDVIKLINGSPLANEN:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nDenne udviklingsplan for Thomas P. Hejles Fritidshjem er gældende for 2006-2010\r\n\r\nog er udarbejdet og godkendt af personale, ledelse og bestyrelse.\r\n\r\nFor personalet: __________________________________________________________________\r\n\r\ndato             Uffe Torres & Susan Kanan, tillidsmænd\r\n\r\nFor ledelsen: ____________________________________________________________________\r\n\r\ndato                         Bjørn Vibholm, inst.leder\r\n\r\nFor bestyrelsen: _________________________________________________________________\r\n\r\ndato              Birgitte Hornstrup Hansen, best.formand\r\n\r\n8. HANDLEPLANER:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nUddannelsesplan for seminariestuderende for Thomas P. Hejles Fritidshjem:\r\n\r\nBegrundelse for uddannelsemål:\r\n

  \r\n

 • Være medansvarlige til at uddanne nye kollegaer.
 • \r\n

 • Inspiration og udvikling for institutionen.
 • \r\n

 • Være med til at præge og følge med i nutidens ændringer og deraf  nye krav til pædagogfaget.
 • \r\n

\r\n2. Læringsindhold:\r\n

  \r\n

 • Grundviden omkring målgruppen 6-10 årige børns (skole-) og fritidsliv med vægt på sociale relationer mellem børn/børn, voksne/børn og børn/voksne.
 • \r\n

 • Indsigt i hverdagslivet/-kultur på et fritidshjem, herunder:\r\n
   \r\n

  • Samarbejde med kollegaer, forældre, skole m.fl.
  • \r\n

  • Relation og samarbejde til børnene
  • \r\n

  • Organisation (planlægning, praktisk og pædagogisk)
  • \r\n

  • Pædagogrollen herunder:\r\n
    \r\n

   • Personlig udvikling
   • \r\n

   • Professionel udvikling
   • \r\n

   • Refleksion
   • \r\n

   \r\n

  • \r\n

  \r\n

 • \r\n

\r\nAnvende relevant teori i praksis og forholde sig kritisk til denne.\r\n\r\n3. Generelle forventninger til de studerende:\r\n\r\nSom generelt krav at den studerende kan integrere sig i Vores institutionskultur og være kritisk og reflekterende.\r\n\r\nDen studerende skal have fokus på og gøre sig nogle tanker om hvad pædagogrollen kan indebære. Derudover skal den studerende udvikle sin ansvarsbevidsthed.\r\n\r\nDen studerende skal udvikle sine skriftlige færdigheder ved at bl.a. føre dagbog og udarbejde en skriftlig opgave.\r\n\r\nDen studerende skal kunne formidle og stille krav om det at være studerende og til vejledning melde ud om evt. problemer/hvad der er svært.\r\n\r\nHvis den studerende er med i fagpolitiske udvalg, har man mulighed til at træde fra efter hensyn til institutionens behov.\r\n\r\nDerudover stiller vi nogle specifikke krav til der konkrete  praktikforløb:\r\n\r\nØvelsespraktikken:\r\n

  \r\n

 • Skal have grundviden omkring målgruppens udvikling 6-10 årige.
 • \r\n

 • Deltage i dagligdagen både praktisk og planlægning.
 • \r\n

 • Bevidsthed omkring forældrekontakt og tavshedspligt.
 • \r\n

 • Vise interesse, opmærksomhed og empati for målgruppen og det enkelte barn.
 • \r\n

 • Via dagbog skal den studerende lave iagttagelser og observationer.
 • \r\n

 • Selvudvikling, ved at erkende egne virkemidler, ressourcer og begrænsninger.
 • \r\n

\r\n-          lønnet praktik:\r\n\r\nUd over de forventninger vi stiller til den øvelsespraktikant, forventer vi også,\r\n

  \r\n

 • Skal turde selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere et/flere projekter med målgruppen.
 • \r\n

 • Fordybe sig i relevante pædagogiske problemstillinger og evt. være med til at præge debatmøderne i samarbejde med praktikvejlederen.
 • \r\n

 • Arbejde med sin egen faglige identitet og selvforståelse.
 • \r\n

\r\n2. lønnet praktik:\r\n\r\nUd over de forventninger vi stiller til den øvelsespraktikant og 1. lønnet praktikanten, forventer vi også at de skal,\r\n

  \r\n

 • Deltage ligeværdigt i alle samarbejdsrelationer, d.v.s. at kunne forholde sig og handle selvstændigt. (Huske at man stadigvæk er studerende)
 • \r\n

 • At man udviser loyalitet i samarbejdsrelationer udfra fritidshjemmets overordnede målsætning, samt stiller undrende/reflekterende spørgsmål.
 • \r\n

 • Skal kunne integrere teori og praksis i handlinger på institutionen og evt. udvikle det til ny praksis i samarbejde med praktikvejleder eller institutionen.
 • \r\n

 • Være bevidst omkring udvikling af egen faglig identitet og værdigrundlag.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n4. Pædagogiske aktiviteter/tiltag:\r\n\r\nInstitutionen er åben for hvad den studerende har at byde på, men vi stiller krav om relevans i.f.t. målgruppen og institutionens overordnede rammer, f.eks.:\r\n

  \r\n

 • Igangsætter rollen.
 • \r\n

 • Lederrollen f.eks. til børnemøde.
 • \r\n

 • Lave observationer.
 • \r\n

 • Medindflydelse i at organisere hverdagen.
 • \r\n

 • Forberedelse og gennemførelse af forældrekonsultationer og forældremøder i samarbejde med kollegaer.
 • \r\n

 • Samarbejde på tværs af afdelingerne i diverse udvalgsgrupper, med resultatfremlæggelse på personalemøderne.
 • \r\n

 • Evt. deltagelse i skolesamtænkning.
 • \r\n

\r\n5. Tilrettelæggelse af praktikperioden:\r\n

  \r\n

 • Fast skemalagte vejledning som udarbejdes mellem praktikvejlederen og den studerende.
 • \r\n

 • Indhold og forberedelse aftales mellem praktikvejleder og den studerende.
 • \r\n

 • Vejledningsformen har været i dialog med fokus på at øve sig i at være ”kritisk reflekterende”.
 • \r\n

 • Læsning af relevant litteratur.
 • \r\n

 • Den studerende udarbejder en dagsorden til vejledningstimerne, som skal afleveres til praktikvejlederen dagen forinden.
 • \r\n

 • Refleksionsrum:\r\n
   \r\n

  • Vejledningstimen.
  • \r\n

  • Afdelingsmøder.
  • \r\n

  • Personalemøder.
  • \r\n

  • Formiddagstimer i dagligdagen m. kollegaer.
  • \r\n

  • Debatmøder / temaaftner.
  • \r\n

  \r\n

 • \r\n

\r\nMan skal kunne indgå som ligeværdig samarbejdspartner og samtidig være       studerende.\r\n\r\n \r\n\r\n6. Skriftlig opgave i praktikperioden:\r\n

  \r\n

 • Den studerende formulerer selv i samråd med praktikvejlederen en relevant skriftlig praktikopgave.
 • \r\n

 • Skriver referater efter turnusordningen.
 • \r\n

 • Evt. formulere breve, opslag til forældre i samarbejde med kollegaer.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n7. Forbesøget:\r\n

  \r\n

 • Den studerende får en rundvisning og personlig samtale med praktik-vejlederen.
 • \r\n

 • Præsentation hos lederen, kommende kollegaer og evt. kommende børn.
 • \r\n

 • Får udleveret en årsplan/handleplan.
 • \r\n

 • Evt. medbringe forslag til målfastlæggelse.
 • \r\n

\r\n8. Kontakt: \r\n\r\nDen studerende skal kontakte den praktikvejleder man hører under:\r\n

  \r\n

 • Øvelses praktikant:            Uffe Torres
 • \r\n

 • 1. lønnet praktikant:          Nina Stormyr Kempf
 • \r\n

 • 2. lønnet praktikant:          Nina Stormyr Kempf
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nBEREDSKABSPLAN VED SORG, KRISE ELLER ULYKKE:\r\n\r\nNår en ulykke eller en krise forekommer, sker dette ofte uden noget forvarsel herom. Denne plan indeholder derfor nogle retningslinier for, hvordan vi på fritidshjemmet skal tackle sådanne uforudsete situationer, således at vigtige overvejelser allerede er foretaget og så vi umiddelbart kan\r\n\r\nskride til professionel og kvalificeret handling.\r\n\r\nFølgende hovedpunkter danner grundlag for fritidshjemmets beredskabsplan:\r\n

  \r\n

 1. Ulykke/dødsfald med børn i vores varetægt.
 2. \r\n

 3. Sygdom/dødsfald med børn som ikke er i vores varetægt.
 4. \r\n

 5. Sygdom/dødsfald i vores børns nærmeste familie.
 6. \r\n

 7. Skilsmisse/krise i vores børns nærmeste familie.
 8. \r\n

 9. Sygdom/dødsfald/krise i personalegruppen og dennes nærmeste familie.
 10. \r\n

 11. Ulykke/katastrofe i nærområdet, som kan true børns og personalets sikkerhed.
 12. \r\n

\r\nUlykke/dødsfald med børn i vores varetægt:\r\n\r\nFørstehjælp:\r\n\r\n-    stands ulykken.\r\n\r\n-          giv livreddende førstehjælp.\r\n\r\n-          tilkald hjælp (ambulance), tlf. 1-1-2\r\n\r\n-          giv almindelig førstehjælp.\r\n\r\nHvad gør jeg:\r\n\r\n-     hold de andre børn samlet, sæt dem ned, berolig dem, bliv ved dem.\r\n\r\n-          kontakt institutionen pr. mobiltlf., som straks informerer ledelsen .\r\n\r\n-          ledelsen/ikke implicerede kollegaer kontakter forældrene.\r\n\r\n-          tag tilbage til institutionen med de øvrige børn.\r\n\r\n-          det er vigtigere at tage sig af de øvrige børn, når hjælpen til det\r\n\r\nforulykkede barn er kommet, frem for at tage med ambulancen.\r\n\r\n-          Kun hvis der er rigeligt personale, følger en medarbejder med ambulancen på hospitalet.\r\n\r\nTilbage på institutionen:\r\n\r\n-   Hold hurtigst muligt samling med alle de implicerede børn og gennemgå\r\n\r\nhændelsesforløbet. Lad børnene tale om deres oplevelse og følelser.\r\n\r\n-          Vurder om forældrene skal kontaktes straks eller om børnene venter til\r\n\r\nnormal afhentningstid.\r\n\r\n-          Om muligt deltager den/de implicerede medarbejdere i børnemødet, gerne med kollegial opbakning, støtte og omsorg. Det er vigtigt, at der også bliver taget omsorg for/ydet krisehjælp til medarbejderne.\r\n\r\n-          Samtlige forældre skal informeres om det skete, inden de forlader institutionen, således at misforståelser og rygter kan undgås.\r\n\r\nØvrige forhold:\r\n\r\n-          Institutionen sender en ”ikke impliceret” medarbejder (eller to) til hospitalet, for at\r\n\r\ninformere og støtte forældrene til det forulykkede barn.\r\n\r\n-          Krisehjælp kan rekvireres fra ledelsen til berørte medarbejdere.\r\n\r\n-          Husk vi har Falck-abonnement til hjemtransport, lette skader o.lign.\r\n\r\n-          Såfremt vi kontaktes af pressen skal der ALTID henvises til ledelsen/  bestyrelsen. Husk vores tavshedspligt og beskyt altid de implicerede.\r\n\r\nOpfølgning:\r\n\r\n-    Ledelsen informerer B & U-Forvaltningen og bestyrelsen.\r\n\r\n-          Det er vigtigt at holde kontakt med det forulykkede barns forældre og evt. tage på hjemmebesøg, for at hjælpe og støtte familien.\r\n\r\n-     Hele fritidshjemmets forældregruppe informeres via nyhedsbrev.\r\n\r\n-          Hvis barnet dør skal institutionen deltage i sorgarbejde og i barnets begravelse. De øvrige børn kan involveres i samtaler om dette, samt ved at tegne til afdøde, skrive brev eller lign.\r\n\r\n-          Ved dødsfald skal ledelsen sørge for udmelding m.m., således at forældrene ikke modtager unødige betalingsopkrævninger m.m.\r\n\r\n-          Forløbet bearbejdes og evalueres efterfølgende i personalegruppen.\r\n\r\nSygdom/dødsfald med børn som ikke er i vores varetægt.\r\n\r\n \r\n\r\nUnder sygdomsforløbet holdes tæt kontakt med familien, evt. med faste medarbejdere.\r\n\r\nAftal gerne hjemmebesøg såfremt familien ønsker dette.\r\n\r\nFind ud af, hvordan vi bedst kan støtte barnet og familien.\r\n\r\nDe øvrige børn (og evt. forældre) informeres løbende efter aftale med familien.\r\n\r\nAftal, om muligt, besøg hos det syge barn med nogle af kammeraterne.\r\n\r\nDe øvrige børn opfordres til at skrive og tegne til det syge barn.\r\n\r\nPersonalet kan få støtte og vejledning fra pæd. konsulent og evt. psykolog om nødvendigt.\r\n\r\nVed dødsfald samles personalet hurtigst muligt til samlet information og supervision.\r\n\r\nVed dødsfald holder børn og personale samling og snakker om hvad der er sket.\r\n\r\nSamtlige forældre informeres pr. brev, således at de kan snakke med deres børn herom.\r\n\r\nAfhængig af situationen, deltager flere fra personalet i begravelsen.\r\n\r\nFritidshjemmet aftaler hvordan vi sammen med de andre børn kan mindes og afslutte.\r\n\r\n(Blomster, tegninger, lys, sange, besøge gravsted m.m.)\r\n\r\nForløbet følges efterfølgende op med børnene og i personalegruppen.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSygdom/dødsfald i vores børns nærmeste familie.\r\n\r\n \r\n\r\nUnder sygdomsforløbet holdes tæt kontakt med familien, gerne med faste medarbejdere.\r\n\r\nFind ud af hvordan vi bedst kan støtte barnet og familien.\r\n\r\nAftal med familien hvor meget barnet skal vide og hvad vi kan sige til barnet.\r\n\r\nOpdater erfaringer og viden fra faglitteratur om emnet.\r\n\r\nPersonalet kan få støtte og vejledning af pæd. konsulent og evt. psykolog om nødvendigt.\r\n\r\nVed dødsfald samles personalet hurtigst muligt til samlet information og supervision.\r\n\r\nVed dødsfald holder børn og personale samling og snakker om hvad der er sket.\r\n\r\nSamtlige forældre informeres pr. brev, således at de kan snakke med deres børn herom.\r\n\r\nAfhængig af situationen, deltager flere fra personalet i begravelsen.\r\n\r\nDer aftales hvilke hensyn og særlig opmærksomhed det berørte barn skal have og der\r\n\r\nholdes tæt kontakt med den efterladte familie i perioden herefter.\r\n\r\nForløbet følges efterfølgende op med alle børnene, samt i personalegruppen.\r\n\r\nSkilsmisse/krise i vores børns nærmeste familie.\r\n\r\n \r\n\r\nSkærpet opmærksomhed på barnet for at kunne støtte dette bedst muligt.\r\n\r\nSnak/møde med forældrene (helst begge samtidig), for at kunne bakke op om indgåede aftaler,\r\n\r\nsamt for at kunne aftale hvordan vi i fællesskab bedst støtter barnet.\r\n\r\nVi skal have evt. samkvemsaftaler eller forældremyndighedsafgørelser skriftligt.\r\n\r\nVi skal give barnet plads til at vise sorg og følelser, samt bruge os som ”trøstere”.\r\n\r\nAftal evt. særlige aktiviteter med barnet som f.eks. ture, tegne følelser, læse historier, lytte m.m.\r\n\r\nPersonalet skal give hinanden tid til at ”gå fra” med barnet i perioder.\r\n\r\nBarnets trivsel og behov drøftes jævnligt i personalegruppen og med forældrene.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSygdom/dødsfald/krise i personalegruppen og dennes nærmeste familie.\r\n\r\nDet er vigtigt at fastholde en jævnlig kontakt med den berørte medarbejder.\r\n\r\nI personalegruppen drøftes løbende hvordan vi kan støtte kollegaen bedst muligt.\r\n\r\nBørn og forældre orienteres efter behov og efter aftale med den berørte medarbejder.\r\n\r\nVed den berørte medarbejders tilbagekomst til arbejdet, aftales hvilke hensyn der skal tages,\r\n\r\nsamt hvordan vi bedst kan støtte vores kollega i dagligdagen.\r\n\r\nPersonalet kan få støtte og vejledning af pæd. konsulent og evt. psykolog om nødvendigt.\r\n\r\nVed en medarbejders død holdes mindesamling og en snak med børnene om det skete.\r\n\r\nForældrene orienteres pr. brev om situationen.\r\n\r\nPersonalet deltager i videst muligt omfang i begravelsen.\r\n\r\nUlykke/katastrofe i nærområdet, som kan true børns og personalets sikkerhed.\r\n\r\n \r\n\r\nIngen medarbejdere må forlade institutionen, men skal forblive hos børnene og varetage\r\n\r\nderes sikkerhed og omsorg.\r\n\r\nLedelsen skal straks underrettes og der skal herefter foretages en vurdering af situationen.\r\n\r\nMedarbejderne reagerer forskelligt og det er derfor vigtigt, at man også tager sig af berørte\r\n\r\nkollegaer, samt at man støtter hinanden i forløbet.\r\n\r\nSaml evt. børn og voksne og tal om det skete.\r\n\r\nFølg myndighedernes evt. anvisninger i radio og tv.\r\n\r\nDer vurderes hvorvidt forældrene skal tilkaldes/orienteres straks.\r\n\r\nFølg om nødvendigt andre givne vejledninger: brandinstruks, giftudslip, osv\r\n\r\nKontakt evt. myndigheder, politi, forvaltning for yderligere vejledning.\r\n\r\nEfterfølgende skal forløbet evalueres og gennemsnakkes og evt. krisehjælp tilbydes.\r\n\r\nGenerelle forhold omkring sorg, krise og ulykke.\r\n\r\n \r\n\r\nMan kan aldrig forudse alle fremtidige situationer, men vi kan ved løbende dialog om emnet,\r\n\r\nsamt ved jævnlig opfølgning af denne plan, være så godt forberedte som muligt.\r\n\r\nSamtlige medarbejdere skal derfor også kende deres ansvar og rolle omkring opståede krise-\r\n\r\nsituationer.\r\n\r\nLedelsen har det overordnede ansvar omkring vigtige beslutninger her og nu.\r\n\r\nI leder og souschefs fravær, følger vi vores aftalt ansvarshavende-rækkefølge.\r\n\r\nLedelsen formidler kontakt til bestyrelse, forvaltning, myndigheder, presse, forældre m.fl.,\r\n\r\neller sørger for at disse opgaver bliver uddelegeret.\r\n\r\nI nogle tilfælde kan det være gavnligt med en kriseberedskabsgruppe, som kan bestå af\r\n\r\nleder, souschef, sikkerhedsrep., tillidsrep., evt. andre medarbejdere og evt. best.medlemmer.\r\n\r\nFritidshjemmet kan udefra få hjælp fra:\r\n\r\nPPR,med hjælp til det enkelte barn,\r\n\r\nRigshospitalets Krisecenter, med hjælp til medarbejderne,\r\n\r\nNordic Mental Corporation, med hjælp til medarbejderne,\r\n\r\nPædagogisk konsulent i UU, med hjælp til personalegruppen,\r\n\r\nFalck, med hjælp til persontransport m.m.\r\n\r\n1-1-2, med hjælp af ambulance, brand og politi,\r\n\r\nKræftens Bekæmpelse, med hjælp til sorggrupper og tlf.rådgivning,\r\n\r\nBørns Vilkår, med hjælp til sorggrupper,\r\n\r\nSct. Stefans Rådgivningscenter, med hjælp til barnet og familien.\r\n\r\nHUSK:  At støtte og hjælpe et andet menneske i sorg eller krise\r\n\r\n kræver ikke at Du er overmenneske.\r\n\r\n Det kræver blot at Du er medmenneske.\r\n\r\n(citat af ukendt)\r\n\r\n \r\n\r\nAntimobbeplan for Thomas P. Hejles Fritidshjem:\r\n\r\n”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er næsten hjælpeløs overfor den eller dem, der plager ham eller hende”.\r\n\r\nEksempler på mobning kan være: forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet.\r\n\r\nPå Thomas P. Hejles Fritidshjem ønsker vi at skabe et miljø;\r\n\r\n·                 Hvor alle på fritidshjemmet trives og er en del af fællesskabet, og hvor der er plads til tryghed, tillid og glæde.\r\n\r\n·                 Hvor det enkelte barns selvtillid styrkes og sikres ved en aktiv indsats mod mobning.\r\n\r\n·                 Hvor det psykiske arbejdsmiljø og trivslen sættes i højsædet ved et stærkt og intenst samarbejde mellem alle, der har tilknytning til fritidshjemmet.\r\n\r\n·                 Vi ønsker på denne måde at give vores børn de bedste muligheder for et godt liv både på fritidshjemmet og i deres videre liv.\r\n\r\nPrincipper som skal fremme trivsel og forebygge mobning:\r\n\r\n·                 Børns og voksnes trivsel debatteres jævnligt på personalemøder, temamøder, børnemøder/samlinger og forældremøder.\r\n\r\n·                 Personalet på afd. udarbejdet i samarbejde med børnene en\r\n\r\ntrivselsplan på afd. Således at, alle parter for kendskab og\r\n\r\nforståelse.\r\n\r\n·                 Div. Undervisningsmaterialer, f.eks. ”trin for trin” og forum teater, til udvikling af sociale kompetencer og konflikthåndtering.\r\n\r\nI tilfælde af mobning:\r\n\r\n·                 Personalet tager hånd om problemet og finder, så vidt\r\n\r\nmuligt, løsningsmodeller.\r\n\r\n·                 Personalet kontakter de implicerede parter/hjem og der\r\n\r\nudarbejdes en handleplan.\r\n\r\n·                 Ledelsen/forældrebestyrelsen og skolen orienteres.\r\n\r\n·                 Den pædagogiske konsulent, psykolog eller andre eksperter\r\n\r\nkan kontaktes hvis det skønnes nødvendigt.\r\n\r\n·                 Børnegruppen orienteres/involveres.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nBrandplan for Thomas P. Hejles Fritidshjem:\r\n

  \r\n

 1. Ved brand samles alle børn i ét rum og optælles, hvorefter samtlige rum og gemmer nøje gennemsøges af personalet.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Ungdomshusets interne varslingsanlæg aktiveres på brandtrykket.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Der foretages en samlet evakuering ad nærmeste flugtvej med voksne foran og bagved.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Så vidt muligt medtages afdelingens protokol og stamkort til senere registrering.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Brandvæsnet alarmeres og fritidshjemmets kontor underrettes.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Ved alarmering på 1 1 2 oplyses: Det brænder på fritidshjemmet samt adressen, omfang, evt. tilskadekomne og medarbejderens navn og tlf.nummeret der ringes fra.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Yderdøre, mellemdøre og vinduer holdes lukket, men må ikke låses.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Mindre brande forsøges slukket af en voksen med afdelingens brandmateriel.
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Ved ild i personer, gryder, komfur og lign. benyttes det ophængte brandtæppe.
 2. \r\n

\r\n10. Ved brand i el.installationer forsøges hovedafb. afbrudt. Herefter bruges pulverslukker.\r\n\r\n11. Opsamlingssted ved evakuering er for alle afdelinger på gaden/porten til Linnésgade 22.\r\n\r\nHer optælles børnene afdelingsvis øjeblikkeligt. Børnene sættes alle ned.\r\n\r\n12. Hvis muligt, forbliver en voksen ved brandstedet og vejleder brandvæsnet.\r\n\r\n13. Om muligt advares andre lejere, afdelinger og Klubben om branden. Evt. via porttlf.\r\n\r\n14. Personalets vigtigste opgave er at få alle børn evakueret i sikkerhed. Først herefter kan\r\n\r\nbrandvæsnet alarmeres, slukning foretages o.s.v. Såfremt der er tilstrækkeligt antal\r\n\r\nvoksne, kan disse ting evt. foretages sideløbende.\r\n\r\n15. De røde nøglekasser ved afd. 3. Sal´s og afd. Toppen´s hoveddøre til hovedtrappen,\r\n\r\nindeholder nøgler til flugtvej gennem Klubbens sale.\r\n\r\n16. Ved meget røg i lokalerne kan det være nødvendigt at krybe ud langs gulvene.\r\n\r\n17. Efter evakuering skal personalet primært sørge for børnene. Såfremt personale kan\r\n\r\nafgives til evt. andre opgaver, afgøres dette af leder eller souschef.\r\n\r\n18. Selvom slukning af en mindre brand lykkes, skal brandvæsnet under alle  omstæn-\r\n\r\ndigheder underrettes efterfølgende og orienteres om omfanget.\r\n\r\n19. Denne brandplan skal være opslået på alle fritidshjemmets afdelinger og forevises nye\r\n\r\nmedarbejdere ved ansættelsen. Alle har desuden pligt til at orientere sig om brand-\r\n\r\nmateriellets placering, flugtveje, brandtryk m.m.\r\n\r\nKøbenhavn november 2006,   Bjørn Vibholm – inst.leder\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSamtænkningsplan for Thomas P. Hejles Fritidshjem:\r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmet samtænker med Den Classenske Legatskole, som er den kommuneskole vi er skoletilknyttet til.\r\n\r\nForuden os, deltager også Vartov Fritidshjem i samtænkningen med skolen.\r\n\r\nSamtænkningen foregår med indskolingsklasserrne, d.v.s.\r\n\r\nbørnehaveklasserne, 1. klasserne, 2. klasserne og 3. klasserne.\r\n\r\nFritidshjemmene lægger hvert skoleår ca. 200 timer i hver børnehaveklasse og ca. 80 timer i hver af de andre klasser.\r\n\r\nSamtænkningens primære formål er at give børnene nogle gode oplevelser, både af kulturel og samfundsmæssig karakter, samt at give børnene mere mulighed for bevægelse og motion, end den hverdagen i skole og institution ellers kan tilbyde.\r\n\r\nTil hver klasse dannes ved skoleårets start et samtænkningsteam, bestående af klassens lærer(e) samt pædagogisk(e) medarbejder(e) fra fritidshjemmene.\r\n\r\nTeamene planlægger og udfører sammen klassens aktiviteter i samtænkningstimerne for mindst ½ år af gangen.\r\n\r\n \r\n\r\nI skoleåret 2006 / 2007 vil Thomas P. Hejles Fritidshjem have følgende klasser som der skal samtænkes med:\r\n\r\n0. u   &   0. v.   &  1. v   &   2. v   &   3. v  i alt ca. 111 børn.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nSundheds- og madplan for Thomas P. Hejles Fritidshjem:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nFritidshjemmet lægger stor vægt på, at lære børnene at blive bevidste om hvad de spiser og hvad der er sundt og nærende for dem.\r\n\r\nSamtidig prøver vi også at forklare børnene hvad der er mindre godt at spise.\r\n\r\nVi serverer dagligt et lille mellemmåltid efter skoletid og her lægger vi vægt på et sundt, nærende og varieret måltid, uden dog at være ”fanatiske”.\r\n\r\nVi arbejder i øjeblikket på en mere udførlig sundheds- og kostplan, som skal være vejledende for den mad og drikke vi serverer for børnene på fritidshjemmet.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nHandleplan for et godt forældresamarbejde på Thomas P. Hejles Fritidshjem:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nVores plan for forældresamarbejde er beskrevet andetsteds, men vi vil sammen med vores bestyrelse gennemgå denne og udarbejde en handleplan for det kommende år ang. konkrete ideer og tiltag til fritidshjemmets forældresamarbejde.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nHandleplan ang. indsatsområderne sprog, kommunikation og konfliktløsning:\r\n\r\n \r\n\r\nVores mål er, at børnene lærer at håndtere dagligdags kommunikation og konflikter på en måde, så man tager hensyn til hinanden, respekterer andres meninger og holdninger og bliver i stand til at løse uoverensstemmelser uden brug af nedsættende sprogbrug eller fysisk magtanvendelse.\r\n\r\nFor at opnå dette, vil vi benytte os af følgende muligheder:\r\n

  \r\n

 • Jævnlige samtaler om emnet på vores børnemøder.
 • \r\n

 • Være rollemodeller i hverdagen for børnene.
 • \r\n

 • Arrangere lege hvor børnene lærer at håndtere problemstillinger om emnet.
 • \r\n

 • Straks ”sige fra” og tage en snak med de involverede børn i situationerne.
 • \r\n

 • Arrangere rollespil, forumteater og lign. om emnet.
 • \r\n

 • Inddrage børnene i løsningsforslag og aftaler om emnet.
 • \r\n

 • Dygtiggøre personalet v.h.a. kurser, litteratur m.m. om emnet.
 • \r\n

 • Inddrage forældrene til samarbejde omkring indsatsområder for børnene.
 • \r\n

 • Inddrage skolen, bl.a. via samtænkning, omkring indsatsområder om emnet.
 • \r\n

 • Holde hinanden nøje orienteret om episoder, tiltag og lign. ang. børnene.
 • \r\n

 • Arrangere brugerundersøgelser fra børn og forældre.
 • \r\n

 • Jævnlig opfølgning på konkrete tiltag eller episoder.
 • \r\n

 • Jævnlig evaluering på personalemøder og en samlet ½ årlig statusevaluering.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nMiljøledelseshåndbog\r\n\r\nfor\r\n\r\nFritidshjemmet i Thomas P. Hejles Ungdomshus\r\n\r\n \r\n

Indhold

\r\nIndhold. 38\r\n\r\nSærskilte beskrivelser 38\r\n\r\nMiljøpolitikker Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nMiljøpolitik. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nNavns lokale miljøpolitik. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nKommunikation af miljøpolitikker Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nOrganisationsbeskrivelse. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nSystembeskrivelser Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nMiljøledelsessystemet Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nAnsvar og kompetence. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nLovbestemte krav og andre bestemmelser Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nMålsætninger, mål og handlingsprogrammer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nKommunikation. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nUddannelse, miljøbevidsthed og færdigheder Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nDriftsstyring. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nDokumentstyring. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nMiljøforhold, overvågning og målinger Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nMiljøgennemgang. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nOvervågning og måling. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nAfvigelser og korrigerende og forebyggende handlinger Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nRevision af miljøledelsessystemet Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nLedelsens gennemgang og vurdering af overensstemmelse. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nNødberedskab og afværgeforanstaltninger Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nRegistre. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nBilag. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n\r\nBilag Rapporteringsskema for afvigelser og forebyggende handlinger Fejl! Bogmærke er ikke defineret.\r\n

Særskilte beskrivelser

\r\nAndre beskrivelser end handlinger og aktiviteter beskrevet i Miljøledelseshåndbogen\r\n\r\n \r\n\r\nDEN SAMLEDE MILJØLEDELSESHÅNDBOG FINDES I SIN            HELHED PÅ FRITIDSHJEMMETS KONTOR.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n9. EVALUERINGSPLAN:\r\n\r\n \r\n\r\nVores fireårige udviklingsplan vil vi lave en samlet evaluering på i efteråret 2009.\r\n\r\nVores handleplaner og indsatsområder vil vi løbende evaluere på vores personalemøder og vores temamøder året igennem.\r\n\r\nVed afslutningen af hvert skoleår (om foråret) vil vi foretage en evaluering af det forløbne skoleår og vurdere, om vi opnåede de fastsatte mål, om vi anvendte de metoder vi havde aftalt, samt om vi begik fejl undervejs.\r\n\r\nHerefter vil vi foretage de justeringer og tiltag som er nødvendige, således at vi kan udarbejde nye handlingsplaner i forhold til vores indsatsområder for det kommende skoleår.\r\n\r\nFor at kunne gennemføre en så god og kvalificeret evaluering som muligt, er det nødvendigt undervejs at nedskrive observationer, rapporter, notater og lign., således\r\n\r\nat alle aspekter kan medtages i evalueringen.\r\n\r\nTil at koordinere dette, har vi nedsat et udviklingsplanudvalg.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n10. POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER:\r\n\r\nFra politisk side er der allerede vedtaget en række planer, målsætninger og cirkulærer som vi er underlagt i Københavns Kommune.\r\n\r\nDerfor kan indholdet i vores udviklingsplan og handleplaner ikke bevæge sig ud over de allerede vedtagne og beskrevne områder.\r\n\r\nHerunder nævnes nogle af de vigtigste:\r\n

  \r\n

 • Københavns Kommunes Værdigrundlag
 • \r\n

 • Folkesundhedsplanen
 • \r\n

 • Pædagogiske lærerplaner
 • \r\n

 • Målsætning for fritidshjem og KKFO´er i København
 • \r\n

 • Principper for samtænkning mellem fritidsinstitutioner og skoler
 • \r\n

 • Børns overgang fra børnehave til skole og fritidshjem
 • \r\n

 • Kostpolitik
 • \r\n

 • Anti-mobbepolitik
 • \r\n

 • Målsætninger for forældre- og bestyrelsessamarbejdet
 • \r\n

 • Rygepolitik
 • \r\n

 • Arbejdspladsvurdering
 • \r\n

 • IT-politik
 • \r\n

 • Diverse cirkulærer om drift, administration m.m.
 • \r\n

\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n11. DIVERSE BILAG:\r\n\r\n \r\n\r\nTil orientering for nye forældre har fritidshjemmet udarbejdet en lille pjece, som kort fortæller om vores formål og vedtægter, vores pædagogik, vores dagligdag, praktiske forhold, vores forældresamarbejde, vores kolonier, institutionens historie samt selvfølgelig praktiske oplysninger om administration, tlf., adresser m.m.\r\n\r\nPjecen udleveres ved nye børns indmeldelse, samt til andre interesserede.\r\n\r\nSom supplement hertil, udkommer løbende og efter behov i  årets løb et pædagogisk nyhedsbrev, samt aktuelle forældreinformationer.\r\n\r\nEndelig kan institutionens 50 års jubilæumsbog udleveres til interesserede, hvori er beskrevet institutionens historie fra 1948 – 1998.\r\n\r\n